Informacja o ewaluacji

Wyniki ewaluacji zewnętrznej w naszej szkole

Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Siemiatyczach uczestniczyło w ogólnopolskim

PROGRAMIE WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II

Projekt realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim  w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach ww. projektu w Szkole w terminie 12 – 14 kwietnia 2010 r. odbyła się ewaluacja zewnętrzna w zakresie:

„efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły."

Wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły serdecznie dziękujemy za zaangażowanie podczas ewaluacji zewnętrznej.

Nasza szkoła w każdym z badanych wymagań otrzymała

poziom bardzo wysoki A lub poziom wysoki B.

Wyniki ewaluacji zewnętrznej:

Obszar: Efekty

Wymagania:

1. Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - poziom spełnienia wymagania B;

2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności - poziom spełnienia wymagania B;

3. Uczniowie są aktywni - poziom spełnienia wymagania B;

4. Respektowane są normy społeczne - poziom wymagań A.

Pełna treść raportu>>>

 

Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkolę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

 

Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkolę lub placówkę.

Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkolę lub placówkę.

Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkolę lub placówkę.

Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkolę lub placówkę.

Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkolę lub placówkę.