Procedura udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

w Zespole Szkół w Siemiatyczach

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. listopada 2010 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

  1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.
  1. Zadaniem nauczycieli i specjalistów jest rozpoznanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.
  2. W przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciele i specjaliści udzielają uczniowi pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy.
  3. Wychowawca informuje wszystkich nauczycieli uczących ucznia o potrzebie objęcia go pomocą pedagogiczno- psychologiczną w trakcie ich bieżącej pracy. Nauczyciele 30 dni od otrzymania informacji mają obowiązek dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia.
  4. Wychowawca klasy, po konsultacji z wicedyrektorem ds. wychowawczych, planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy pedagogiczno-psychologicznej, ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
  5. Wychowawca planując udzielanie uczniowi pomocy współpracuje z rodzicami ucznia lub pełnoletnim uczniem oraz - w zależności od potrzeb - z innymi nauczycielami, specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią psychologiczno- pedagogiczną.
  6. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele, specjaliści udzielający uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej uwzględniają w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym  opracowanym dla ucznia wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem.
  7. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły informuje pisemnie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń wyrażają zgodę lub nie na udział w zajęciach.
  8. Dokumentacja dotycząca ucznia objętego pomocą przechowywana jest w sekretariacie szkoły.

 

Załączniki