PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

w Zespole Szkół w Siemiatyczach

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.

4. W przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciele i specjaliści udzielają uczniowi pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy.

5. Wychowawca informuje wszystkich nauczycieli uczących ucznia o potrzebie objęcia go pomocą pedagogiczno- psychologiczną w trakcie ich bieżącej pracy. Nauczyciele 20 dni od otrzymania informacji mają obowiązek dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia.

6. Wychowawca klasy, po konsultacji z wicedyrektorem ds. wychowawczych, planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy pedagogiczno-psychologicznej, ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Oprócz bieżącej pracy z uczniem, zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana także w formie:

a. klas terapeutycznych

b. zajęć rozwijających uzdolnienia

c. zajęć rozwijających umiejętności uczenia się

d. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

e. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno--społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym

f. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych

g. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

h. porad i konsultacji

i. warsztatów.

7. Wychowawca planując udzielanie uczniowi pomocy współpracuje z rodzicami ucznia lub pełnoletnim uczniem oraz -w zależności od potrzeb- z innymi nauczycielami, specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią psychologiczno- pedagogiczną.

8. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w tym ustalenie dla ucznia form i okresu udzielania tej pomocy oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane jest zadaniem zespołu. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

9. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły informuje pisemnie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń wyrażają zgodę lub nie na udział w zajęciach.

10. Co najmniej dwa razy w roku wychowawca organizuje spotkanie nauczycieli i specjalistów uczących uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w celu dokonania oceny efektywności udzielonej pomocy oraz sformułowania wniosków dotyczących dalszych działań, mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.

11. Dokumentacja dotycząca ucznia objętego pomocą przechowywana jest w sekretariacie szkoły.

 

 

ZAŁĄCZNIKI