Praktyki uczniowskie

Program praktyki zawodowej

 

w jednostce prowadzącej działalność handlową uczniów klasy II Technikum w Zespole Szkół w Siemiatyczach

w zawodzie technik handlowiec

zgodnie z programem 341[03]/MEN/2009.02.03

 

I. Zapoznanie z jednostką handlową

- zapoznanie uczniów z organizacją pracy, regulaminami obowiązującymi w przedsiębiorstwie handlowym

- omówienie zasad dyscypliny pracy

- określenie pożądanych postaw oraz zewnętrznego wyglądu pracownika handlu

- zapoznanie uczniów z organizacją zaopatrzenia w towary

 

II. Organizacja handlu detalicznego i hurtowego

- sporządzanie dokumentacji dotyczącej zakupu towarów

- uczestniczenie w rozmowach z dostawcami

- uczestniczenie w pracach związanych z ilościowym i jakościowym odbiorem towarów

- sporządzanie dokumentacji związanej z przyjęciem towarów

- przygotowanie towarów do sprzedaży

- prowadzenie poradnictwa sprzedażowego

- prowadzenie rozmowy sprzedażowej

- sporządzanie dokumentacji sprzedaży towarów

- sporządzanie dokumentacji wydania towarów

- zapoznanie z inkasowaniem należności za towar

- zapoznanie z rozliczaniem utargu

- uczestniczenie w procesie przyjmowania i rozpatrywania reklamacji

- zapoznanie z dokumentacją prowadzoną w związku z reklamacjami

- zapoznanie z narzędziami marketingowymi stosowanymi w prowadzonej działalności handlowej

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program praktyki zawodowej

w jednostce prowadzącej działalność handlową

uczniów klasy III Technikum w Zespole Szkół w Siemiatyczach w zawodzie technik handlowiec zgodnie z programem 341[03]/MEN/2009.02.03

 

I. Zapoznanie z przedsiębiorstwem handlowym

- zapoznanie uczniów ze strukturą organizacyjną oraz rodzajem i zakresem działalności przedsiębiorstwa

- omówienie zasad dyscypliny pracy

- omówienie regulaminów wewnętrznych i systemu organizacji pracy

 

II. Organizacja działalności przedsiębiorstwa handlowego

- zapoznanie z zadaniami działu kadr

- zapoznanie z zasadami zatrudniania pracowników

- uczestniczenie w pracach związanych ze sporządzaniem dokumentacji pracowniczej

- zapoznanie ze sposobami naliczania wynagrodzeń w przedsiębiorstwie

- uczestniczenie w pracach związanych z naliczaniem wynagrodzeń i prowadzeniem dokumentacji wynagrodzeń

- zapoznanie z zasadami rozwiązywania stosunku pracy i prowadzonej dokumentacji z tym związanej

- zapoznanie z zadaniami działu finansowo-księgowego

- zapoznanie z obiegiem dokumentów finansowo księgowych

- uczestniczenie w ewidencjonowaniu operacji gospodarczych

- uczestniczenie w ustalaniu wyniku finansowego przedsiębiorstwa

- zapoznanie z dokonywaniem rozliczeń z kontrahentami, bankiem , urzędem skarbowym , ZUS

- zapoznanie z obliczaniem wskaźników analizy ekonomicznej

- uczestniczenie w czynnościach związanych z planowaniem działalności

- zapoznanie z zadaniami działu marketingu

- uczestniczenie w działaniach związanych z badaniem rynku i planowaniem kampanii reklamowej przedsiębiorstwa