Praktyki uczniowskie

 

Program praktyki zawodowej

w jednostce prowadzącej działalność handlową uczniów klasy II Technikum w Zespole Szkół w Siemiatyczach
w zawodzie technik handlowiec
zgodnie z programem 341[03]/MEN/2009.02.03

 

 1. Zapoznanie z jednostką handlową
  • zapoznanie uczniów z organizacją pracy, regulaminami obowiązującymi w przedsiębiorstwie handlowym
  • omówienie zasad dyscypliny pracy
  • określenie pożądanych postaw oraz zewnętrznego wyglądu pracownika handlu
  • zapoznanie uczniów z organizacją zaopatrzenia w towary
 2. Organizacja handlu detalicznego i hurtowego
  • sporządzanie dokumentacji dotyczącej zakupu towarów
  • uczestniczenie w rozmowach z dostawcami
  • uczestniczenie w pracach związanych z ilościowym i jakościowym odbiorem towarów
  • sporządzanie dokumentacji związanej z przyjęciem towarów
  • przygotowanie towarów do sprzedaży
  • prowadzenie poradnictwa sprzedażowego
  • prowadzenie rozmowy sprzedażowej
  • sporządzanie dokumentacji sprzedaży towarów
  • sporządzanie dokumentacji wydania towarów
  • zapoznanie z inkasowaniem należności za towar
  • zapoznanie z rozliczaniem utargu
  • uczestniczenie w procesie przyjmowania i rozpatrywania reklamacji
  • zapoznanie z dokumentacją prowadzoną w związku z reklamacjami
  • zapoznanie z narzędziami marketingowymi stosowanymi w prowadzonej działalności handlowej

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program praktyki zawodowej
w jednostce prowadzącej działalność handlową

uczniów klasy III Technikum w Zespole Szkół w Siemiatyczach w zawodzie technik handlowieczgodnie z programem 341[03]/MEN/2009.02.03

 

 1. Zapoznanie z przedsiębiorstwem handlowym
  • zapoznanie uczniów ze strukturą organizacyjną oraz rodzajem i zakresem działalności przedsiębiorstwa
  • omówienie zasad dyscypliny pracy
  • omówienie regulaminów wewnętrznych i systemu organizacji pracy
 2. Organizacja działalności przedsiębiorstwa handlowego
  • zapoznanie z zadaniami działu kadr
  • zapoznanie z zasadami zatrudniania pracowników
  • uczestniczenie w pracach związanych ze sporządzaniem dokumentacji pracowniczej
  • zapoznanie ze sposobami naliczania wynagrodzeń w przedsiębiorstwie
  • uczestniczenie w pracach związanych z naliczaniem wynagrodzeń i prowadzeniem dokumentacji wynagrodzeń
  • zapoznanie z zasadami rozwiązywania stosunku pracy i prowadzonej dokumentacji z tym związanej
  • zapoznanie z zadaniami działu finansowo-księgowego
  • zapoznanie z obiegiem dokumentów finansowo księgowych
  • uczestniczenie w ewidencjonowaniu operacji gospodarczych
  • uczestniczenie w ustalaniu wyniku finansowego przedsiębiorstwa
  • zapoznanie z dokonywaniem rozliczeń z kontrahentami, bankiem , urzędem skarbowym , ZUS
  • zapoznanie z obliczaniem wskaźników analizy ekonomicznej
  • uczestniczenie w czynnościach związanych z planowaniem działalności
  • zapoznanie z zadaniami działu marketingu
  • uczestniczenie w działaniach związanych z badaniem rynku i planowaniem kampanii reklamowej przedsiębiorstwa