accessible

Warsztaty ekologiczne 2013

e-Przyrodnik: Bioróżnorodność zespołów dużych ssaków leśnych południowego Podlasia

W dniu 12 września ośmioosobowa grupa uczniów z klasy IIA wraz z Panią Małgorzatą Sawczuk uczestniczyła w warsztatach ekologicznych projektu „e-Przyrodnik: Bioróżnorodność zespołów dużych ssaków leśnych południowego Podlasia". Odbyły się one w Instytucie Biologii Ssaków PAN. W ramach warsztatów młodzież z naszego liceum jak i z 9 innych szkół średnich z Podlasia zapoznała się z nowatorskimi metodami badań przyrodniczych z wykorzystaniem mobilnej sieci foto-pułapek.

 

Szkolenia te były niezbędne dla nas, gdyż pod kierownictwem naszej Pani Profesor oraz leśniczych będziemy diagnozować występowanie ssaków w Nadleśnictwie Nurzec. Następnie będziemy analizować dane z wykorzystaniem technik Systemów Informacji Geograficznej (GIS), która przeprowadzona zostanie w celu określenia czynników kształtujących przestrzenne rozmieszczenie dużych ssaków na badanych obszarach, w tym wpływ struktury środowiska, sezonowości, interakcji pomiędzy gatunkami oraz presji antropogenicznej.

Efektem realizacji projektu będzie wypromowanie w szerszych kręgach odbiorców (społeczeństwo województwa podlaskiego) pozytywnego wizerunku nauki i naukowców, jako działalności i grupy zawodowej otwartej na potrzeby społeczeństwa (zwłaszcza kształcenia uzdolnionej młodzieży) i istotnej dla rozwoju regionu.

Angelika Jankowska, fot. Karolina Koc

PLAKAT

FOTOPUŁAPKI zdjęcia - Angelika Jankowska