accessible

Informacja o ewaluacji

Wyniki ewaluacji zewnętrznej w Liceum Ogólnokształcącym

im. Komisji Edukacji Narodowej w Siemiatyczach

w roku szkolnym 2016/2017


Badanie zostało zrealizowane w dniach 10-03-2017 - 21-03-2017 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji. Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem szkoły, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerami szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły w badanych wymaganiach.  Zakres ewaluacji zewnętrznej obejmował dwa wymagania:

  • Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne;
  • Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły serdecznie dziękujemy za zaangażowanie podczas ewaluacji zewnętrznej.

 

Wnioski z przeprowadzonego badania:

  1. Różnorodne koła zainteresowań oraz zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego organizowane w szkole zwiększają szanse edukacyjne uczniów, stwarzają możliwość doskonalenia umiejętności, rozwijania talentów oraz osiągania sukcesów na miarę ich możliwości.
  2. Działania profilaktyczne, wychowawcze i organizacyjne podejmowane w szkole skutecznie eliminują zagrożenia, zapewniają uczniom poczucie bezpieczeństwa oraz sprzyjają kształtowaniu pożądanych postaw.
  3. Diagnozowanie potrzeb i możliwości licealistów sprzyja dostosowaniu ofert edukacyjnej szkoły do potrzeb uczniów oraz podejmowaniu działań adekwatnych do ich możliwości i oczekiwań, co może przekładać się na ich motywację do nauki i osiągane efekty.

Pełna treść raportu na stronie:  www.npseo.pl

 

Wyniki ewaluacji zewnętrznej w naszej szkole

Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Siemiatyczach uczestniczyło w ogólnopolskim

PROGRAMIE WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II

Projekt realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim  w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach ww. projektu w Szkole w terminie 12 – 14 kwietnia 2010 r. odbyła się ewaluacja zewnętrzna w zakresie:

„efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły."

Wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły serdecznie dziękujemy za zaangażowanie podczas ewaluacji zewnętrznej.

Nasza szkoła w każdym z badanych wymagań otrzymała

poziom bardzo wysoki A lub poziom wysoki B.

Wyniki ewaluacji zewnętrznej:

Obszar: Efekty

Wymagania:

  1. Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - poziom spełnienia wymagania B;
  2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności - poziom spełnienia wymagania B;
  3. Uczniowie są aktywni - poziom spełnienia wymagania B;
  4. Respektowane są normy społeczne - poziom wymagań A.

Pełna treść raportu>>>

 

Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkolę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

 

Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkolę lub placówkę.

Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkolę lub placówkę.

Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkolę lub placówkę.

Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkolę lub placówkę.

Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkolę lub placówkę.