Rada Rodziców Zespołu Szkół w Siemiatyczach w roku szkolnym 2017/2018

 

Beata Szyszko I A

Halina Dolińska I B

Dorota Tymińska I C

Irena Solaniuk II A

Jolanta Sidorowicz II B

Agnieszka Olendzka II C

Ewa Nowaszewska II D

Monika Dorotkiewicz III A

Magdalena Warzyniak III B

Mariusz Trochimiak III C

Barbara Zielińska-Lubowicka I BS

Renata Stiepaniuk II ZSZ

Monika Marczuk III ZSZ

 

 

Zarząd Rady Rodziców

Jolanta Sidorowicz – przewodnicząca

Mariusz Trochimiak - wiceprzewodniczący

Beata Szyszko – sekretarz

Irena Solaniuk – członek

Renata Stiepaniuk - członek

Dorota Poniatowska – skarbnik

 

 

Komisja Rewizyjna

Agnieszka Olendzka – przewodnicząca

Halina Dolińska – członek

Dorota Tymińska – członek

 

 

 

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Zespołu Szkół w Siemiatyczach

 

Na podstawie art. 53 i 54  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) Rada Rodziców Zespołu Szkół w Siemiatyczach uchwala regulamin swojej działalności w następującym brzmieniu:

 

Rozdział I.

Postanowienia wstępne

§ 1

Rada Rodziców  stanowi reprezentację ogółu rodziców uczniów Zespołu Szkół w Siemiatyczach

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) szkole – rozumie się przez Zespół Szkół w Siemiatyczach,

2) Radzie Rodziców – rozumie się przez to Radę Rodziców Zespołu Szkół w Siemiatyczach ,

3) zarząd – rozumie się przez to Zarząd Rady Rodziców Zespołu Szkół w Siemiatyczach,

4) komisji rewizyjnej - rozumie się przez to Komisję Rewizyjną  Rady Rodziców Zespołu Szkół w Siemiatyczach.

§ 3

Regulamin Rady Rodziców określa:

1) cele i zadania Rady Rodziców,

2) strukturę wewnętrzną,

3) tryb pracy i podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy,

4) tryb przeprowadzania wyborów do Rad oddziałowych, Rady Rodziców i jej organów,

5) zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady

6) zasady obsługi finansowo - księgowej Rady Rodziców.

Rozdział II

Cele i zadania Rady Rodziców

§ 4

1.  Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz  podejmowanie działań

zmierzających do doskonalenia statutowej  działalności szkoły.

2. Współdziałanie z dyrektorem szkoły, z wicedyrektorami oraz radą pedagogiczną

w zaznajamianiu ogółu rodziców uczniów z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły, z organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców.

3.  Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

§ 5

Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

1) pobudzenie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

2) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad wydatkowania tych funduszy,

3) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły.

§ 6

Realizując swoje zadania Rada Rodziców może występować  do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

Rozdział III

Struktura wewnętrzna Rady Rodziców

§ 7

1.W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

2. Na pierwszym posiedzeniu Rada Rodziców wybiera spośród siebie:

1/ przewodniczącego,

2/ Zarząd,

3/ komisję rewizyjną.

§  8

1. Zarząd składa się z 6 osób w tym: przewodniczącego, zastępcy, sekretarza, skarbnika i dwóch członków.

2. Zadaniem Zarządu Rady Rodziców jest:

1/ realizowanie celów i zadań rady rodziców,

2/ kierowanie całokształtem prac rady rodziców,

3/ bieżące decydowanie o wydatkach funduszu Rady w ramach zatwierdzonego preliminarza,

4/ opracowanie planu pracy i preliminarza wydatków na dany rok szkolny i przedstawienie go do zatwierdzenia Radzie,

5/ wypracowywanie opinii i wniosków dotyczących spraw szkoły.

§  9

Zadaniem Przewodniczącego Rady Rodziców jest:

1/  kierowanie  pracami  Rady Rodziców i  Zarządu,

2/ zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców oraz Zarządu,

3/ kierowanie działalnością finansowo – gospodarczą ,

4/ reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz.

§  10

1. Komisja rewizyjna składa się z trzech osób w tym przewodniczącego i zastępcy.

2. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu

§  11

Zadaniem komisji rewizyjnej jest:

1/ kontrolowanie działalności zarządu w zakresie zgodności z przepisami regulaminu i uchwałami rady rodziców,

2/ kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności finansowo – gospodarczej, w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości,

3/ przedstawianie Radzie Rodziców sprawozdań z przeprowadzonych kontroli,

4/ występowanie do Rady Rodziców z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.

§ 12

1. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok począwszy od dnia wyborów do 30 września następnego roku.

2. W przypadku wyborów do Rady Rodziców przed upływem terminu o którym mowa w ust. 1, kadencja Rady wygasa z dniem przeprowadzenia kolejnych wyborów.

Rozdział IV

Tryb pracy i podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy

§ 13

1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.

2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz kworum ustala każdorazowo Sekretarz organu lub Przewodniczący.

3. Uchwały Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu.

4. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składają dwaj członkowie Zarządu w tym Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego oraz Skarbnik.

Rozdział V

Tryb przeprowadzania wyborów do Rad oddziałowych, Rady Rodziców i jej organów.

§ 14

1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych z każdej klasy.

2. Wybory rad oddziałowych i przedstawicieli, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się na pierwszym, w danym roku szkolnym, zebraniu, w sposób tajny.

3. W wyborach o których mowa w ust. 2 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

4. Za wybranego w skład Rady Rodziców uznaje się tego kandydata, który uzyska największą liczbę głosów.

5. W przypadku równej ilości głosów przeprowadza się głosowanie ponowne.

§ 15

1. Pierwsze zebranie nowo wybranej Rady Rodziców zwołuje Dyrektor Szkoły zapraszając ustępujący Zarząd oraz Komisję  Rewizyjną.

2. Porządek obrad pierwszego zebrania  Rady Rodziców powinien zawierać co najmniej:

1) wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania,

2) sprawozdanie z działalności organu ustępującego,

3) sprawozdanie komisji rewizyjnej,

4) udzielenie absolutorium ustępującym organom,

5) informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,

6) wybory nowych organów rady rodziców.

3. Wyboru Przewodniczącego Rady Rodziców dokonuje Rada spośród siebie w głosowaniu jawnym z zachowaniem następujących zasad:

1) wyboru dokonuje  się z co najmniej dwóch kandydatów,

2) każdemu członkowi Rady przysługuje jeden głos,

3) na wniosek przynajmniej jednego członka Rady może zostać wprowadzone głosowanie tajne,

4) za wybranego uważa się kandydata który uzyskał największą liczbę głosów.

4. Wybory pozostałych członków zarządu oraz komisji rewizyjnej przeprowadza się w głosowaniu jawnym z  zachowaniem następujących zasad:

1) wyboru dokonuje się z liczby kandydatów nie mniejszej niż skład organu powiększony o jedną osobę,

2) każdemu członkowi Rady przysługuje jeden głos,

3) na wniosek przynajmniej jednego członka Rady może zostać wprowadzone głosowanie tajne,

4) za wybranych uważa się tych kandydatów którzy uzyskają największą liczbę głosów.

5.   Po zakończeniu zebrania sprawozdawczo wyborczego Rady  odbywają  się  pierwsze zebrania Zarządu i Komisji Rewizyjnej na którym poszczególne organy dokonują  wyboru spośród siebie Zastępcy Przewodniczącego Rady, Sekretarza i Skarbnika oraz odpowiednio Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i jego Zastępcy.

Rozdział VI

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

§ 16

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze, na wyodrębnionym rachunku bankowym, na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:

1. ze składek rodziców,

2. z wpłat  osób fizycznych, prawnych, organizacji, instytucji i fundacji,

3. z dochodowych imprez organizowanych przez radę rodziców dla rodziców i  środowiska szkoły.

2. Wysokość składki rodziców ustala Rada na początku każdego roku szkolnego.

§ 17

Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie  preliminarza wydatków na dany rok szkolny, zatwierdzonego  przez Radę.

Rozdział VII

Obsługa finansowo - księgowa  Rady Rodziców

§ 18

1. Zarząd zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat i przelewów.

2. Obsługę finansowo-księgową środków Rady Rodziców, prowadzi Skarbnik.

3. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

4. Dokumenty księgowe muszą  być,  przed zaksięgowaniem, sprawdzone przez Skarbnika pod względem formalnym i rachunkowymi oraz zaakceptowane pod względem merytorycznym przez Przewodniczącego Rady i Dyrektora szkoły.

5. Dokumentacja księgowa po zakończeniu kadencji jest przekazywana Radzie następnej kadencji.

6. Dokumentacje Rady Rodziców archiwizuje się w Szkole.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 19

Członkowie klasowych rad rodziców, prezydium i komisji rewizyjnej, mogą być  odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały  wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w rodz. V tego regulaminu.

§ 20

Sprawy nie uregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada Rodziców w drodze uchwały.

§ 21

1. Rada Rodziców posługuje się pieczęcią o treści: „Rada Rodziców  Zespołu Szkół w Siemiatyczach”

2. Regulamin Rady Rodziców jest uchwalany na zebraniu rady i tylko w tym trybie może zostać zmieniony.

3. Regulamin Rady Rodziców obowiązuje z dniem jego uchwalenia.

 

Regulamin uchwalono na zebraniu Rady Rodziców Zespołu Szkól w Siemiatyczach

w dniu 08.10.2007 r.

/pieczęć/

Przewodniczący Rady Rodziców

Danuta Osiejuk