accessible

Edukacja szkoły dla przyszłości Ziemi

 

Projekt edukacji ekologicznej

„Edukacja szkoły dla przyszłości Ziemi stan środowiska naszego regionu: woda, powietrze, gleba.”

był realizowany w okresie 18.12.2009 - 31.03.2010 przez młodzież Zespołu Szkół w Siemiatyczach.

Patronat: WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODAKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU

Głównym celem realizowanego projektu jest:

kształtowanie świadomości ekologicznej, rozumianej jako gotowość do wszelkich działań w zgodzie z potrzebami Natury.

 

Cele szczegółowe:

• uświadomienie młodzieży szkolnej o wielkim wpływie człowieka na stan środowiska,

• ocena stanu środowiska przyrodniczego w powiecie siemiatyckim,

• wykonanie badań w zakresie stopnia zanieczyszczenia wody, powietrza, gleby,

• prezentacja wyników badań i wyłonienie problemów ekologicznych,

• propagowanie idei działań proekologicznych,

• kształtowanie postawy świadomej odpowiedzialności za Ziemię i konsekwencji w działaniach proekologicznych.

Wnioski z badań:

• jakość wód płynących zmienia się okresowo, stąd konieczność wielokrotnych badań w różnych porach roku,

• stopień zanieczyszczeń wód pozwala zaliczyć je do 2 klasy czystości – wody te nie nadają się do celów spożywczych

• oczyszczalnia ścieków w Siemiatyczach jest zakładem o bardzo wysokim stopniu redukcji zanieczyszczeń płynnych.

• Zanieczyszczenia są pochodzenia głównie organicznego

 

Stan czystości powietrza

Jednym z istotnych czynników wpływających na zdrowie człowieka jest jakość powietrza, którym oddycha. Skutki zanieczyszczenia atmosfery są szczególnie odczuwalne przez ludzi, mają wpływ na kondycję ekosystemów, powodują korozję metali i niszczenie budynków.

Pomiarów jakości powietrza dokonano w:

- Siemiatyczach

- Mielniku

- Milejczycach

- Drohiczynie.

Główne źródła emisji i zanieczyszczeń do powietrza:

- kotłownie węglowe dostarczające ciepło do mieszkań spółdzielczo-lokatorskich,

- małe zakłady produkcyjne,

- transport drogowy,

- paleniska domowe, małe kotłownie, warsztaty rzemieślnicze i rolnicze.

Wyniki przeprowadzonych badań:

- niskie pH opadającego pyłu (wysoki stopień zakwaszenia),

- wysoki stopień zapylenia,

- szybki proces korozji konstrukcji metalowych,

- duże natężenie ruchu samochodowego na drodze krajowej:

Augustów – Białystok – Siemiatycze - Lublin

Siemiatycze – Drohiczyn - Warszawa.

Ocena zanieczyszczeń powietrza w oparciu o obserwacje biowskaźników (porostów).

Wyjątkowa wrażliwość porostów na zanieczyszczenia predestynuje te organizmy, jako biowskaźniki skażenia atmosfery.

Stopień wrażliwości podstawowych form morfologicznych przedstawia się następująco:

bardzo wrażliwe mało wrażliwe

krzaczkowate > listkowate > łuskowate > skorupiaste

Na terenie naszego powiatu występują gatunki o plechach listkowatych, a nawet krzaczkowatych, co świadczy o niskim stopniu zanieczyszczenia atmosfery. Natomiast w pobliżu dróg o dużym natężeniu ruchu oznaczono jedynie porosty skorupiaste, wskazujące na duży stopień skażenia.

 

Ujęte w projekcie badanie gleby przeprowadzono w następujących miejscach:

1. przy ruchliwej drodze nr 19 w Dziadkowicach

2. przy wysypisku śmieci w Drohiczynie

3. na dzikim wysypisku śmieci w Milejczycach

4. w pobliżu PERN-u w Adamowie

5. w lesie koło Perlejewa

6. wzdłuż torów kolejowych w pobliżu Stacji Siemiatycze

7. na polu w Wierzchucy

8. koło ciepłowni przy ul. Wysokiej w Siemiatyczach

Kolejnym etapem pracy była analiza pobranych próbek w pracowni chemicznej. Potwierdziły się przypuszczenia, że najbardziej zanieczyszczone gleby są w pobliżu siedlisk ludzkich. Bardzo zakwaszone gleby występują przy „dzikim” wysypisku śmieci w Milejczycach, obok legalnego wysypiska w Drohiczynie i przy bardzo uczęszczanej trasie samochodowej w Dziadkowicach. W próbkach z Perlejewa i Wierzchucy znaleziono większe ilości azotanów. Nie stwierdzono natomiast wielkich zmian przy torach kolejowych i obok przepompowni ropy w Adamowie.

 

Problemy ekologiczne regionu wyłonione w wyniku obserwacji, wywiadów i badań:

• duża ilość dzikich wysypisk śmieci,

• postępująca degradacja gleb w pobliżu wysypisk oraz dróg o dużym natężeniu ruchu,

• duże natężenie ruchu samochodowego i wysoka emisja spalin do atmosfery,

• obecność dużej ilości azbestu w środowisku,

• wysoki stopień zanieczyszczeń wód powierzchniowych,

• bezmyślne odprowadzanie ścieków do środowiska (dziurawe szamba),

• niedostateczna kontrola w zakresie zagospodarowania odpadów stałych i płynnych,

• spalanie odpadów z tworzyw sztucznych w piecach domowych,

• spalanie węgla o niskiej jakości,

• „agresywne” podcinanie drzew.

 

 

Pozytywne aspekty działań proekologicznych w regionie:

• edukacja ekologiczna od najmłodszych lat,

• segregacja odpadów,

• wzrost liczby oczyszczalni przydomowych,

• monitoring odpadów płynnych i stałych w dużych miejscowościach,

• wzrost liczby gospodarstw ekologicznych,

• wprowadzanie programu zalesiania,

• akcje proekologiczne i konkursy recyklingowe,

• stopniowe przechodzenie na ogrzewanie gazem,

• wzrost stopnia skanalizowania i liczby wodociągów w gminach.