accessible

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Informacja o „Rządowym programie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025”

 

W roku szkolnym 2023/2024 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom:

  1. słabowidzącym,
  2. słabosłyszącym 3 niesłyszącym,
  3. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  4. z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
  5. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  6. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiedni w pkt. 1 -6

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W celu skorzystania z programu należy złożyć do dnia 11.09.2023r. w sekretariacie szkoły wniosek o przyznanie dofinansowania (druk do pobrania w sekretariacie szkoły).

Zwraca się rodzicom koszt zakupu podręczników do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu dowodu zakupu (kwota maksymalna dla uczniów LO - 445 zł, BS - 390 zł), którym jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekuna ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie tych podręczników.