accessible

dotacja opw

 

Nazwa projektu: Zakup wyposażenia specjalistycznego OPW oraz umundurowania uczniów Oddziałów Przygotowania Wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Siemiatyczach

Dotacja MON: 93 520 zł.

Całkowity koszt projektu: 116 900 zł. (udział finansowy Powiatu Siemiatyckiego w kwocie 23 380 zł.) 

 

Od 1 września 2023 r. 22 uczniów klasy I C Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Siemiatyczach realizuje program przygotowania wojskowego w klasie pod nazwą Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW). Jest to nowy rodzaj klasy mundurowej, nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej.

Uczniowie oprócz kształcenia ogólnego, dodatkowo realizują program przygotowania wojskowego w formie zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia praktyczne prowadzone są w patronackiej jednostce wojskowej tj. 14 Batalion Lekkiej Piechoty w Hajnówce.

 

Wprowadzenie OPW daje możliwość realizowania w szkole ujednoliconego programu, przy wsparciu MON oraz pod jego nadzorem, czego konsekwencją będzie uzyskanie przez uczniów konkretnych korzyści takich jak: możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, a w konsekwencji pozostanie żołnierzem Sił Zbrojnych RP lub Obrony Terytorialnej, a także aplikowanie na wyższe uczelnie wojskowe (dodatkowe punkty w procesie rekrutacji).

Uczniowie OPW w wyniku realizacji programu szkolenia posiądą wiedzę z zakresu podstawowych uwarunkowań służby wojskowej z wybranych zagadnień: obowiązujących regulaminów, musztry, ceremoniału wojskowego, z podstaw wychowania wojskowego jak również z podstaw szkolenia bojowego, w tym taktyki, szkolenia strzeleckiego, rozpoznania wojskowego, inżynieryjno - saperskiego.

W związku z realizacją projektu Oddziałów Przygotowania Wojskowego, Ministerstwo Obrony Narodowej przyznało dotację celową na  zakup pakietu ubiorczego dla 22 uczniów oddziału przygotowania wojskowego oraz zakup pakietu specjalistycznego wyposażenia, niezbędnego do prowadzenia zajęć w roku szkolnym 2023/2024

 

Całkowity koszt projektu to 116 900 zł, wkład Powiatu Siemiatyckiego wyniósł  23 380 zł.