accessible

UCHWAŁA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OKRĘGU NR 3

z dnia 04.12. 2023 r.

dotycząca obsadzenia mandatów do Młodzieżowej Rady Miasta

Na podstawie § 8 ust. 3 i 4 Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Miasta Siemiatycze stanowiącej załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Siemiatycze nadanego uchwałą Nr XLIV/241/14 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Siemiatycze (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 4537) uchwala się, co następuje:

 

    §1.

Ponieważ liczba kandydatów zgłoszonych do Młodzieżowej Rady Miasta jest mniejsza niż liczba mandatów w Okręgu Wyborczym nr 3 wyborów nie przeprowadza się.

    §2.

Zgłoszeni kandydaci stają się radnymi Młodzieżowej Rady Miasta.

Lena Antoszczuk - Liceum Ogólnokształcące im. K.E.N. w Siemiatyczach

Amelia Benes-Liceum Ogólnokształcące im. K.E.N. w Siemiatyczach

Krzysztof Jóźwiak - Liceum Ogólnokształcące im. K.E.N. w Siemiatyczach

Julia Krasowska -  Liceum Ogólnokształcące im. K.E.N. w Siemiatyczach

Paweł Łuba - Liceum Ogólnokształcące im. K.E.N. w Siemiatyczach

Aleksandra Wincenciak - Liceum Ogólnokształcące im. K.E.N. w Siemiatyczach

    §3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

 

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej

w Okręgu Nr 3
Bożena Czerkas